Podmínky použití

1.Vymezení pojmů

Internetové stránky:
Internetové stránky se rozumí stránky dostupné na adrese www.vykladkaret.online

Provozovatel:
Advanced Data Applications s.r.o.
Maltézské námestí 4, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
IČ: 24682861, společnost je vedena u OR MS v Praze, C.165784
Provozovatel provozuje Internetové stránky a související Služby.

Uživatel:
uživatelem je fyzická osoba, která využívá Internetové stránky nebo Služby

Platba Premium SMS:
platba Premium SMS je platba realizovaná odeslání zpoplatněnou SMS zprávou se zvýšeným tarifem. Tyto platby technicky zajišťuje AXIMA spol.s r.o, infolinka prsms@axima-brno.cz.

Služby
Službou se rozumí vyklad karet na Internetových stránkách. Službou je rovněž konzultace kartářky na odeslaný dotaz. 

2. Předmět podmínek použití

Tyto podmínky použití upravují práva, povinnosti a odpovědnost Provozovatele a Uživatele v souvislosti s poskytnutím/užitím Služby a v souvislosti s užitím Internetových stránek

3. Používání Služby

  • Jednotlivé Služby mohou být Provozovatelem nabízeny Uživateli zdarma nebo za úhradu. Pokud je Služba nabízena za úhradu je Uživateli nabídnuta možnost provést úhradu Platbou Premium SMS.
  • Uživatel nesmí Služby  využívat způsobem, kterým by mohl závažným způsobem ovlivnit funkci Internetových stránek
  • Uživatel prostřednictvím Služby nebo Internetových stránek nesmí rozesílat nevyžádané zprávy (spam).
  • Uživatel bere na vědomí že Služby a obsah Internetových stránek je kategorizován jako zábavní.

4. Odpovědnost

  • Uživatel využívá Služby a Internetové stránky na své vlastní riziko
  • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám mohli přímo, nepřímo nebo náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním nebo nemožnosti využít Služby nebo Internetové stránky vzniknout

5. Cookies

Provozovatel používá na Internetových stránkách cookies. Uživatel uděluje Provozovateli souhlas s jejich použitím.

6. Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel nevyžaduje od Uživatele sdělování osobních údajů. Pokud v souvislosti s využitím Internetových stránek nebo v souvislosti s využitím Služby poskytnete Uživatel Provozovateli údaje, které by mohli být označeny jako údaje osobní pak tak Uživatel činní dobrovolně a uděluje tak Provozovateli souhlas s jejich použitím a to výhradně pro účely poskytnutí Služby.  

7. Autorské právo

Obsah Internetových stránek je předmětem autorských práv a jiných prostředků ochrany duševního a průmyslového vlastnictví a veškerá práva jsou vyhrazena.. Obsah Internetových stránek nesmí být kopírován ani jinak reprodukován bez písemného souhlasu Provozovatele.

8. Změna podmínek použití

Provozovatel může jednostranně měnit tyto podmínky použití. Nové podmínky použití jsou pak platné a účinné od okamžiku jejich zveřejnění.


Platnost od: 21.2.2016
verze 1.